Ryoku cha, 2004
Ryoku cha, 2004
Iris-Giclée print
Image size: 105x82,3 cm
Frame size: 116x93,3 cm
Edition: 8

Iris-Gicléeprint
Image size: 57,3x45,1 cm
Frame size: 66,5x54,3 cm
Edition: 8
Ryoku cha, 2004
Miso, 2004
Iris-Giclée print
Image size: 105x82,3 cm
Frame size: 116x93,3 cm
Edition: 8

Iris-Gicléeprint
Image size: 57,3x45,1 cm
Frame size: 66,5x54,3 cm
Edition: 8
Nori, 2004
Nori, 2004
Iris-Giclée print
Image size: 105x82,3 cm
Frame size: 116x93,3 cm
Edition: 8

Iris-Gicléeprint
Image size: 57,3x45,1 cm
Frame size: 66,5x54,3 cm
Edition: 8
Nori, 2004
Tofu, 2004
Tofu, 2004
Iris-Giclée print
Image size: 105x82,3 cm
Frame size: 116x93,3 cm
Edition: 8

Iris-Gicléeprint
Image size: 57,3x45,1 cm
Frame size: 66,5x54,3 cm
Edition: 8
Tofu, 2004
Amazu, shoga, 2004
Amazu shoga, 2004
Iris-Giclée print
Image size: 105x82,3 cm
Frame size: 116x93,3 cm
Edition: 8

Iris-Gicléeprint
Image size: 57,3x45,1 cm
Frame size: 66,5x54,3 cm
Edition: 8
Amazu, shoga, 2004